ALGEMENE VOORWAARDEN

Valentijn Studios
Muntendampad 7
6836 BE Arnhem

ALGEMEEN; DEFINITIES

Artikel 1

1.a Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes voor verlening van diensten en
leveringen alsmede overeenkomsten terzake, door freelance-medewerkers bij het
totstandkomen van audiovisuele producties. Onder freelance medewerker wordt in deze
algemene voorwaarden verstaan degene die hetzij alleen, hetzij met anderen als natuurlijk
rechtspersoon of door middel van een rechtspersoon zelfstandig bedrijf uitoefent,
bestaande uit het verrichten van werkzaamheden in opdracht van derden, derhalve anders dan als
werknemer in vaste of tijdelijke (loon)dienst.

1.b Onder een audiovisuele productie, een audiovisual of een AV wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan een langs cinematografischemechanische of elektronische weg tot stand
gekomen werk in auteursrechtelijke zin, zoals dat kan worden vastgelegd door middel van digitale film, dan wel op enige
andere wijze.

1.c Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan degene die een freelancer van Valentijn Studios
een opdracht verleent tot vervaardiging, bewerking en/of verwerking van dragers van
beeld en/of geluid of tot andere werkzaamheden bij de totstandkoming van een audiovisuele
productie.

1.d Onder opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de freelancer van Valentijn Studios, die zich
bezighoudt met de vervaardiging, bewerking en/of verwerking van dragers van beeld en/of
geluid, of werkzaamheden van andere aard, verricht voor of in verband met de totstandkoming van een audiovisuele productie.

1.e Onder dragers van beeld en/of geluid worden in deze algemene voorwaarden verstaan digitale bestanden,
fotografisch-, cinematografisch- en soortgelijk materiaal.

1.f Een verwijzing naar eigen algemene voorwaarden van een opdrachtgever blijft onverlet, wanneer de
opdrachtgever de opdrachtnemer een redelijke mogelijkheid heeft geboden van die algemene
voorwaarden kennis te nemen en voorzover die algemene voorwaarden met de gerechtvaardigde
belangen van de opdrachtnemer, zoals die ook in die algemene voorwaarden tot uiting komen,
rekening houden en, gelet op die belangen en de overige omstandigheden van de in de opdracht
beoogde werkzaamheden, voor de opdrachtnemer niet onredelijk bezwarend zijn.
Voorzover bedoelde algemene voorwaarden van de opdrachtgever geen bepalingen bevatten
welke wel in de onderhavige algemene voorwaarden zijn opgenomen, gelden in elk geval
de desbetreffende bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden.

1.g Op alle door de opdrachtnemer aanvaarde opdrachten en verdere overeenkomsten, de
onderhavige algemene voorwaarden daaronder begrepen, is Nederlands recht van toepassing;
offertes worden geacht in Nederland te zijn uitgebracht en overeenkomsten worden geacht in
Nederland te zijn gesloten.

OFFERTES, PRIJZEN

Artikel 2.

2.a Alle offertes, in welke vorm dan ook door de opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld en in dat geval slechts bindend tot aan de in de offerte
vermelde datum.

2.b De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te
weigeren.

2.c De door de opdrachtnemer bij de offerte verstrekte gegevens, ideeën, synopsis, voorgestelde
uitwerkingen, schema's, calculaties, enzovoorts, blijven het eigendom van de
opdrachtnemer en zijn, voor zover van toepassing, auteursrechtelijk beschermd; de
opdrachtgever is niet bevoegd deze aan derden kenbaar te maken.

2.d De opdrachtnemer kan een hem door derden gedane opgave welke achteraf onjuist blijkt te
zijn, niet worden tegengeworpen, evenmin als een kennelijke vergissing in een eigen opgave of
bij de offerte of later overgelegde berekeningen, tekeningen, prijscouranten of andere op de
offerte betrekking hebbende bescheiden.

2.e Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de door de opdrachtnemer
opgegeven prijzen exclusief BTW en gebaseerd op de tijdens de offerte, respectievelijk de datum
van de aanvaarding van de opdracht, geldende hoogte van de inkoopprijzen, uurtarieven, lonen,
loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten.

2.f In geval van een niet-voorziene verhoging van een of meer van de hiervoor genoemde en dergelijke
factoren is de opdrachtnemer gerechtigd de opgegeven of overeengekomen prijs
dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake
bestaande wettelijke voorschriften.

2.g Indien een opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever plannen en/of kostenbegrotingen
heeft ontworpen en de opdracht niettemin geen doorgang vindt, dan is de opdrachtgever
gehouden de door de opdrachtnemer werkelijk gemaakte kosten, zijn honorarium daaronder
begrepen, aan hem te vergoeden.

OVEREENKOMST

Artikel 3.

3.a Behoudens het hierna bepaalde komt een overeenkomst eerst tot stand na schriftelijke
aanvaarding van de opdracht.

3.b Eventuele later gemaakte afspraken tot aanvulling of wijziging van de overeenkomst binden de
opdrachtnemer slechts na diens schriftelijke bevestiging.

3.c Voor werkzaamheden waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging
wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd.

3.d Waar in deze algemene voorwaarden de opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze
ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden en rechtverkrijgenden onder
algemene of bijzondere titel, ook al mocht hun bevoegdheid niet uit een inschrijving in enig
register of anderszins blijken.

3.e Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever,
zulks ter uitsluitende beoordeling van de opdrachtnemer, voldoende kredietwaardig blijkt
te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3.f De opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aanvaarden van de opdracht, alvorens verder te
presteren van de opdrachtgever zekerheid te verlangen dat hij aan al zijn verplichtingen,
inclusief betalingsverplichtingen, zal voldoen.

3.g De opdrachtnemer is bevoegd, indien hij zulks wenselijk of noodzakelijk acht voor een juiste
uitvoering van de verstrekte opdracht, derden in te schakelen.
De honoraria en kosten van deze derden zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.
Alvorens derden in te schakelen dient de opdrachtnemer echter de toestemming van de
opdrachtgever daartoe te verkrijgen.

TERMIJNEN

Artikel 4.

4.a De in de offertes, bevestigingen en overeenkomsten genoemde termijnen voor de
dienstverlening en/of levering worden naar beste weten en ervaring door de opdrachtnemer
opgegeven; ze zullen zoveel mogelijk door de opdrachtnemer in acht worden genomen; ze zijn
vrijblijvend tenzij ze als bindend zijn overeengekomen.

4.b Wanneer het er naar uitziet dat niettemin een bindende termijn zal worden overschreden, of
wanneer het er naar uitziet dat een vrijblijvende termijn excessief zal worden overschreden, zal de
opdrachtnemer zich zo tijdig mogelijk met de opdrachtgever in verbinding stellen teneinde met
hem over de verdere uitvoering van de opdracht overleg te plegen.

4.c Wanneer de resultaten van het werk van de opdrachtnemer na het verstrijken van de daartoe
overeengekomen termijn niet door de opdrachtgever worden afgenomen staan deze ter
beschikking van de opdrachtgever voor diens rekening en risico.
De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever terzake op de hoogte te stellen en hem de
uiterste termijn van bewaring mede te delen.
De opdrachtnemer is bevoegd aan de opdrachtgever terzake bewaarloon in rekening te
brengen.

4.d Indien op verzoek van de opdrachtgever opdrachten worden uitgevoerd of zaken worden
afgeleverd op een kortere termijn dan aanvankelijk overeengekomen, worden de
daaraan eventueel verbonden extra-honoraria en kosten aan de opdrachtgever in rekening
gebracht.

DUUR VAN DE WERKZAAMHEDEN EN HONORERING

Artikel 5.

5.a De duur van de werkzaamheden strekt zich uit van de dag waarop de voorbereiding daartoe door
de opdrachtnemer aanvangt tot en met de volledige afwerking ervan en overigens zolang, en
gedurende de dagen respectievelijk de perioden, als met de opdrachtgever is overeengekomen.

5.b De honorering voor de werkzaamheden aan de opdrachtnemer wordt uitgedrukt in een
geldbedrag per uur, per dag, per week of per maand.

5.c Voor het geval een uurbedrag moet worden afgeleid van een bedrag per dag, per week of per
maand, dan wel andersom, wordt onder een uurbedrag verstaan:
1/8 deel van de overeengekomen dagvergoeding,
1/40 deel van de overeengekomen weekvergoeding,
1/160 deel van de overeengekomen maandvergoeding.
Voor een halve werkdag bedraagt de vergoeding
echter steeds tenminste 75% van de overeengekomen dagvergoeding.

5.d Richtlijnen voor de honorering van werkzaamheden van de opdrachtnemer kunnen
als bijlage bij deze algemene voorwaarden gevoegd worden.
Bedoelde richtlijnen gelden telkens voor de periode welke daarbij is aangegeven.

5.e Betaling van de aan de opdrachtnemer verschuldigde bedragen zal geschieden aan het
eind van iedere dag, week of maand, al naarmate zulks is overeengekomen.

VERGOEDING KOSTEN

Artikel 6.

6.a Voor zover de reistijd als werktijd wordt aangemerkt worden de kosten, die door de
opdrachtnemer moeten worden gemaakt in geval de opdrachtgever niet voor vervoer heeft zorg
gedragen, door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer vergoed.

6.b Verblijfkosten van de opdrachtnemer, met inbegrip van de kosten van maaltijden en
verfrissingenen, worden, voor zover ze niet rechtstreeks door de opdrachtgever worden
betaald, aan de opdrachtnemer vergoed.

6.c De betaling van de kosten geschiedt gelijktijdig met de betaling van de honorering als in artikel 5
sub e) bedoeld.

WERK- EN RUSTTIJDEN

Artikel 7.

7.a De werktijd van de opdrachtnemer per hele werkdag bedraagt normaliter ten hoogste 10 uur;
de werktijd per halve dag bedraagt normaliter ten hoogste 5 uur. De werktijd per aaneengesloten
periode van 7 etmalen bedraagt ten hoogste 55 uur.

7.b Alle dagen van de week kunnen werkdagen zijn; partijen kunnen evenwel overeenkomen dat voor
werk op zaterdag, zondag en feestdagen een opslag op het tarief zal gelden.

7.c In afwijking van het onder a) bepaalde en onverminderd het hierna in dit artikel bepaalde
kan worden overeengekomen dat de werktijd per dag wordt verlengd.
De verlengingen als hier bedoeld, voor zover deze de 10 uur per werkdag overschrijden, gelden als
overuren.
Voor overuren tot een maximum van vijf uren geldt een opslag op het tarief van 50% en voor
de daarna gewerkte uren een opslag van 100%.

7.d In afwijking van het bepaalde in dit artikel sub c) kan worden overeengekomen, dat overuren
worden gecompenseerd met gehonoreerde rusturen, met dien verstande dat
- compensatie met gehonoreerde
rusturen slechts kan plaats vinden binnen de contractsperiode en uiterlijk
binnen 10 dagen nadat de overuren zijn verricht;
- zodra is komen vast te staan dat de overuren in geld zullen worden
vergoed, deze betaling zal plaats vinden uiterlijk op de eerstvolgende
overeengekomen betaaldag van het honorarium;
- gehonoreerde rusturen altijd direct voorafgaan of direct aansluiten op de
in dit artikel sub c) voorgeschreven rusturen.

7.e Tussen het einde van de werkdag en het begin van de direct daarop volgende werkdag
ligt een ononderbroken rusttijd van tenminste 10 uur.
Per aaneengesloten periode van 7 etmalen is er een ononderbroken rusttijd
van tenminste 36 uur. Het aanvangstijdstip van deze lange rusttijd dient
tijdig, doch tenminste 48 uur daarvóór, te worden overeengekomen.

7.f Lunch- en dinertijd worden niet als werktijd aangemerkt.
Voor een lunch wordt tenminste een half uur uitgetrokken;
voor een diner wordt tenminste een uur uitgetrokken.

7.g Reistijd tussen de vaste vestigingsplaats van de opdrachtgever en buiten die vestigingsplaats
gelegen locaties wordt als werktijd aangemerkt. Reistijd tussen de gewone woon- of verblijfplaats
van de opdrachtnemer en de vaste vestigingsplaats van de opdrachtgever wordt,
tenzij anders overeengekomen, eveneens als werktijd aangemerkt.

WERKONDERBREKING

Artikel 8.

8.a Onder bijzondere omstandigheden staat het de opdrachtnemer vrij gedurende korte tijd
de werkzaamheden te onderbreken.

8.b Als zodanige bijzondere omstandigheden worden beschouwd:
- het huwelijk van de opdrachtnemer, van een van diens kinderen, ouders,
broers en zusters,
- de bevalling van de echt- of leefgenote van de opdrachtnemer, respectievelijk
van de opdrachtnemer zelf,
- het overlijden van personen die tot het huishouden van de opdrachtnemer
behoren, alsmede van niet tot het huishouden behorende kinderen,
ouders, schoonouders, broers of zusters,
- de begrafenis of de crematie van de in de vorige alinea bedoelde personen,
- de vervulling van een door de wet of overheid zonder geldelijke vergoeding
opgelegde verplichting die niet in de vrije tijd van de opdrachtnemer kan geschieden.

8.c De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever zo tijdig mogelijk op de hoogte van
de desbetreffende gebeurtenis. De duur van de werkonderbreking wordt in
onderling overleg door de partijen vastgesteld. Tenzij anders overeengekomen bedraagt de
werkonderbreking echter tenminste een dag per gebeurtenis.

8.d De werkonderbreking als in dit artikel bedoeld geschiedt voor eigen rekening van de opdrachtnemer.

ZIEKTE

Artikel 9.

9.a De opdrachtnemer die wegens ziekte of andere oorzaak ongeschikt is tot het verrichten van zijn
werkzaamheden is verplicht de opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

9.b Bij ziekte of andere arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer heeft de opdrachtgever het recht
zijn overeenkomst met de opdrachtnemer met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke
tussenkomst te beëindigen zodra de opdrachtnemer ten gevolge van zijn ziekte of
andere arbeidsongeschiktheid langer dan 3/10 deel van de totaal overeengekomen werktijd
verhinderd is geweest zijn werkzaamheden te verrichten.

9.c Overigens verliest de opdrachtnemer bij afwezigheid wegens ziekte of andere arbeidsongeschiktheid
gedurende het tijdvak van zijn afwezigheid iedere aanspraak op de tussen
partijen voor dat tijdvak overeengekomen honorering.

RISICO'S, EXTRA RISICO'S

Artikel 10.

10.a De opdrachtnemer gaat ervan uit dat de opdrachtgever draagt en voor eigen rekening
verzekert het risico van het verloren gaan of beschadigd raken van het negatief, omkeer, video
of ander origineel audiovisueel materiaal en van het verloren gaan van productie-uren of dagen
door welke oorzaak ook, alsmede van eventuele andere bedrijfsschaden en enigerlei
aansprakelijkheid terzake zijn bedrijfsuitoefening, mede jegens opdrachtnemer zelf.

10.b Indien de uitvoering van de opdracht risico's voor de opdrachtnemer meebrengt welke de normale
risico's terzake te boven gaan is de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer terzake aansprakelijk;
de opdrachtgever verzekert die risico's voor eigen rekening.

10.c Ongeacht enigerlei verzekering heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van een
opdracht te weigeren indien de werkzaamheden voor hem bijzondere risico's met zich brengen,
waarvan hij vóór het aanvaarden van de opdracht niet op de hoogte was gesteld of redelijkerwijs
bekend had kunnen zijn, zonder dat daarmede de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de
opdrachtnemer vervallen.

10.d De wijze van transport, verpakking enzovoorts van apparatuur en materialen wordt, indien
daaromtrent geen specifieke aanwijzingen door de opdrachtgever zijn gegeven, door de
opdrachtnemer naar beste weten en ervaring bepaald.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen geschiedt verzending en
transport van zaken door de opdrachtnemer voor rekening en risico van de opdrachtgever, zelfs in
het geval dat op vrachtbrieven, vervoersadressen, en dergelijke van de vervoerder de bepaling
voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

OVERMACHT

Artikel 11.

11.a Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van de
opdrachtgever en/of van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid waardoor de
nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van de tegenpartij niet kan worden gevergd, respectievelijk
een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst niet kan worden toegerekend.
Onder overmacht zijn in elk geval begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer,
watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of
andere medewerkers van de opdrachtnemer, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen,
bedrijfsstoring bij de opdrachtnemer of bij diens leveranciers of onderaannemers.

11.b Indien naar het oordeel van de opdrachtnemer de overmacht van tijdelijke aard zal zijn heeft deze
het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten totdat de omstandigheid die
de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

11.c Indien naar het oordeel van de opdrachtnemer de overmacht van blijvende aard is kunnen partijen
een regeling treffen tot ontbinding van de overeenkomst en de daaraan te verbinden gevolgen.

11.d De opdrachtnemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen ook indien de omstandigheid
welke de overmacht oplevert intreedt nadat diens prestatie had moeten zijn geleverd.

VERHINDERING OPDRACHTGEVER

Artikel 12.

12.a De opdrachtgever dient, wanneer hij, hetzij door eigen schuld hetzij door een omstandigheid niet
zijnde overmacht, verhinderd is gebruik te maken van de overeengekomen diensten van de
opdrachtnemer, die voor die diensten zijn tijd heeft gereserveerd (optie), de opdrachtnemer
terstond van die verhindering op de hoogte te stellen en zulks uiterlijk op een termijn van 48 uur
vóórdat de overeengekomen werkzaamheden zullen aanvangen.
Bij overschrijding van deze termijn wordt de desbetreffende optie een definitieve boeking.
Bij een afzegging als hier bedoeld welke later (binnen 48 uur) aan de opdrachtnemer is
medegedeeld behoudt de opdrachtnemer, evenals in het geval van een definitieve boeking, zijn
volledig recht op de overeengekomen honorering. Voor het geval er sprake zou zijn van een mooiweer-optie
geldt evenwel een termijn van 12 uur.

12.b Voor zover de opdrachtgever daarvoor uit hoofde van door hem afgesloten verzekeringen geen
vergoeding kan ontvangen is hij van zijn betalingsverplichtingen jegens de opdrachtnemer
ontslagen in het geval de verhindering voortvloeit uit een bijzondere omstandigheid als hierna
bedoeld en indien hij een in verband met die omstandigheid redelijke afzeggingstermijn in acht
heeft genomen. Als zodanige bijzondere omstandigheden worden onder meer beschouwd:
- het niet of niet tijdig afkomen van subsidietoezeggingen of opdrachtbevestigingen;
- het uitblijven van vergunningen of visa;
- ziekte, ongeval of overlijden van acteurs of moeilijk vervangbare
medewerkers of studiopersoneel, uitloop van de productie tengevolge
van deze en soortgelijke omstandigheden. Indien de opdrachtgever heeft verzuimd
verzekeringen af te sluiten en te handhaven tegen risico's als in dit lid bedoeld is hij evenwel niet van
zijn betalings-verplichting jegens de opdrachtnemer ontslagen.

12.c Gedurende niet meer te annuleren werkdagen houdt de opdrachtnemer zich beschikbaar voor de
opdrachtgever. Hij is verplicht de vervangende werkzaamheden, die hem eventueel worden
opgedragen, uit te voeren, echter op voorwaarde dat dit vervangende werk, naar soort en aard, in
redelijke mate gelijkenis vertoont met de overeengekomen prestaties.

12.d De opdrachtnemer kan evenwel de opdrachtgever mededelen zich gedurende de in het vorige lid (c)
bedoelde periode niet te zijner beschikking te willen houden; de opdrachtnemer verliest dan
iedere aanspraak op betaling van de voor die periode overeengekomen vergoeding.

VERHINDERING OPDRACHTNEMER

Artikel 13.

13.a De opdrachtnemer houdt zich ten behoeve van de opdrachtgever beschikbaar op de daartoe
overeengekomen uren, dagen, weken of maanden of gedurende de overeengekomen
perioden; partijen kunnen overeenkomen dat in bepaalde perioden de opdrachtnemer niet voor de
opdrachtgever beschikbaar is.

13.b De opdrachtnemer is niet voor de opdrachtgever beschikbaar tijdens de werkonderbreking
als in artikel 8 bedoeld.

13.c Voor het geval de opdrachtnemer zich op de dagen dat hij niet voor de opdrachtgever
beschikbaar behoeft te zijn jegens derden wil verbinden is hij niettemin verplicht vooraf met de
opdrachtgever over deze verplichtingen overleg te plegen.
Indien de opdrachtgever de opdrachtnemer te kennen geeft dat de beschikbaarheid van de
opdrachtnemer op de bewuste dag(en) alsnog geboden is zal de opdrachtnemer bedoelde
verplichtingen niet aangaan.

WIJZIGINGEN

Artikel 14.

14.a Eventuele wijzigingen kunnen door de opdrachtnemer slechts in behandeling worden
genomen indien deze hem rechtstreeks en binnen 10 werkdagen na de verlening van de dienst
of de aflevering van de zaak schriftelijk zijn kenbaar gemaakt onder nauwkeurige opgave
van de aard en de grond van de klachten.
Binnen dezelfde termijn dient het materiaal waarop de klacht betrekking heeft in het bezit te
zijn van de opdrachtnemer.
Wijzigingen in facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14
dagen na de verzenddatum ervan.

14.b Na het verstrijken van de gemelde termijn zonder dat een wijziging wordt ingediend wordt de
opdrachtgever geacht de verleende dienst of de afgeleverde zaak respectievelijk de factuur te
hebben goedgekeurd.
Na verloop van bedoelde termijn binnengekomen wijzigingen behoeven door de opdrachtnemer niet
meer in behandeling te worden genomen.

14.c Indien de opdrachtnemer de wijziging gegrond bevindt is hij gehouden, te zijner keuze, hetzij een
schadevergoeding in geld te geven, waarvan de hoogte in onderling overleg zal worden
vastgesteld, hetzij tot nieuwe dienstverlening of nieuwe levering over te gaan, met instandhouding
van de bestaande overeenkomst.

14.d Het indienen van een wijziging ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen
jegens de opdrachtnemer.

14.e Bij elk audio visueel werk is standaard één wijzigingsronde inbegrepen. Elke volgende wijziging wordt berekent
volgens het bedrag welke bij aanvang schriftelijk te kennen is gegeven door opdrachtnemer.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 15.

15.a De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, van welke aard ook,
ontstaan door het geheel of ten dele verloren gaan of tenietgaan, tijdens de vervaardiging,
bewerking of verwerking door de opdrachtnemer van dragers van beeld en/of geluid dan wel
andere zaken van de opdrachtgever.
Hetzelfde geldt voor andere wijzen van dienstverlening door de opdrachtnemer aan of ten
behoeve van de opdrachtgever ten aanzien van zaken van de opdrachtgever in het algemeen.
In overeenstemming met het bepaalde in artikel 10 berust het risico voor bedoeld materiaal en de
bedoelde zaken bij de opdrachtgever.

15.b Indien de opdrachtgever zulks uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar maakt aan de opdrachtnemer
zal de opdrachtnemer de risico's als in dit artikel onder 1) bedoeld voor zover mogelijk voor
rekening van de opdrachtgever verzekeren. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zo
deze, ondanks het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, er mocht zijn, strekt evenwel ook
in dit geval niet verder dan tot doorbetaling aan de opdrachtgevers van de door opdrachtnemer
ontvangen verzekeringsgelden.

BETALING; RENTE EN KOSTEN

Artikel 16.

16.a Betaling dient netto te geschieden zonder korting of schuldvergelijking door middel van storting of
overmaking op een door de opdrachtnemer aangewezen bankrekening, binnen 14 dagen na
factuurdatum. De door de bank aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als de dag van
betaling aangemerkt.

16.b In gevallen dat de opdrachtgever failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt,
onder beheer of bewind wordt gesteld, of, ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, komt
te overlijden of onder curatele wordt gesteld, indien op het geheel of een deel van het
vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, de opdrachtgever in strijd handelt met
enige verplichting uit de wet of uit de overeenkomst met de opdrachtnemer, deze
algemene voorwaarden daaronder begrepen, voortvloeiend, indien de opdrachtgever overgaat
tot beëindiging, stillegging, vereffening of overdracht van zijn bedrijf dan wel de doelstelling
of feitelijke werkzaamheid van zijn bedrijf wijzigt, heeft de opdrachtnemer door het enkele
plaatsgrijpen van één van deze omstandigheden het recht enig bedrag verschuldigd door de
opdrachtgever op grond van door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden dan wel leveringen,
terstond en zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, in zijn geheel op
te eisen, alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van kosten,
schaden en interesten en tot ontbinding van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst.

16.c Indien betaling van de factuur van de opdrachtnemer niet binnen de in dit artikel onder
a) bedoelde termijn heeft plaatsgevonden is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De datum van verzending van de factuur zal,
behoudens tegenbewijs, geacht worden gelijk te zijn aan de datum van de factuur.

16.d Van de dag af waarop de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan de opdrachtnemer een rente
verschuldigd welke gelijk is aan de wettelijke rente tot de dag van de volledige betaling van
hoofdsom, renten en kosten.

16.e Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt en te maken ter inning van de
vorderingen van de opdrachtnemer komen voor rekening van de opdrachtgever, daaronder
begrepen de kosten van rechtskundige bijstand.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van
vorenbedoelde rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 17.

17.a Het eigendom van door opdrachtnemer te leveren zaken gaat niet eerder op de opdrachtgever over
dan dadelijk na de volledige betaling van alle vorderingen die de opdrachtnemer op de
opdrachtgever heeft uit welken hoofde dan ook.

17.b In de gevallen als in artikel 16 onder b) bedoeld heeft de opdrachtnemer het recht om zonder
enige voorafgaande aanmaning of in gebreke stelling en zonder rechterlijke tussenkomst de
opdracht te beëindigen en/of hetgeen door de opdrachtnemer nog zou moeten worden geleverd
doch nog niet of nog niet geheel betaalde, als eigendom van de opdrachtgever terug te
vorderen, onverminderd de rechten van de opdrachtnemer vergoeding te verlangen van
eventueel verlies of andere schaden. In bedoelde gevallen is ook elke andere vordering
welke de opdrachtnemer op de opdrachtgever mocht hebben ineens en in zijn geheel opeisbaar.

AUTEURSRECHTEN, MECHANISCHE REPRODUCTIERECHTEN,
OPDRACHTEN INZAKE 
BESTAANDE WERKEN, VRIJWARING

Artikel 18.

18.a De opdrachtnemer wiens werkzaamheden geacht worden van creatieve aard te zijn heeft, voor
zover het zijn bijdrage aan het tot stand komen van de AV productie betreft, zowel het
persoonlijkheids-recht als het exploitatie-recht, dit laatste gewaardeerd op een nader met de
opdrachtgever overeen te komen aandeel in de exploitatie-opbrengst van het audiovisuele werk.

18.b De opdrachtnemer is, onder voorbehoud van zijn recht op een aandeel in de exploitatie-opbrengst
van het audiovisueel werk, verplicht het uitsluitend recht tot openbaarmaking en
verveelvoudiging van het resultaat van zijn werkzaamheden, - voor zover dit te beschouwen
is als een werk in de zin van de Auteurswet of een bijdrage daaraan -, in zijn meest volledige
wettelijke omvang en zonder voorbehoud van enige bevoegdheid terzake aan de opdrachtgever
over te dragen en voor het overige jegens de opdrachtgever afstand te doen van elke
aanspraak welke de opdrachtnemer met betrekking tot de openbaarmaking en
verveelvoudiging van het resultaat van zijn werk zou kunnen doen gelden.
De opdrachtnemer heeft deze verplichtingen evenwel niet ten aanzien van de rechten welke hij
aan daartoe bestemde instanties ter bescherming en ter incasso mocht hebben overgedragen.

18.c De nadere omschrijving van het recht van de opdrachtnemer op een aandeel in de exploitatieopbrengst
van het audiovisuele werk, in het bijzonder wat betreft de grootte van het aandeel,
de betaling ervan, de wijze van informatieverschaffing over de exploitatie-resultaten,
alsmede het recht van controle door de opdrachtnemer en de wijze van uitoefening ervan
wordt door partijen afzonderlijk overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.

18.d De in dit artikel bedoelde overdracht van rechten en verklaring van afstand zullen in een
afzonderlijke acte worden neergelegd zodra de werkzaamheden van de opdrachtnemer aan de
desbetreffende AV productie zijn geëindigd. Vooruitlopend op die overdracht verleent de
opdrachtnemer door het enkele feit van zijn medewerking aan de desbetreffende AV productie
exclusief zijn toestemming aan de opdrachtgever om met het resultaat van zijn werkzaamheden te
handelen als ware aan het vereiste van lid b) van dit artikel voldaan.
Eveneens machtigt de opdrachtnemer de opdrachtgever om de uit het auteursrecht
voortvloeiende rechten en bevoegdheden uit te oefenen ter bescherming en handhaving jegens
derden van de over te dragen rechten en bevoegdheden en daartoe, op eigen kosten en zo
nodig in naam van de opdrachtnemer, zowel in als buiten rechte op te treden.

18.e Ingeval van een opdracht tot het synchroniseren van een drager van beeld en geluid mag het
vervaardigde geluid uitsluitend tesamen met de desbetreffende beelden publiekelijk ten gehore
worden gebracht.

18.f Ten aanzien van de bij een drager van beeld en geluid behorende muziek en/of tekst worden de
mechanische rechten (vastleggings- of reproductie-rechten) ten behoeve van vertoning /
openbaarmaking door de opdrachtgever verzorgd. Zulks is eveneens het geval ten aanzien van de
desbetreffende rechten indien en voorzover de
opdrachtnemer andere rechten aan daartoe bestemde instanties ter bescherming en incasso
mocht hebben overgedragen.

18.g Bij opdrachten tot bewerking of verwerking van dragers van beeld en/of geluid waarop een reeds
bestaand auteursrechtelijk werk is vastgelegd berust de aansprakelijkheid terzake bij de
opdrachtgever.

18.h De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, al dan niet van
auteursrechtelijke aard, ontstaan door de werkzaamheden welke door de opdrachtnemer
met betrekking tot de verstrekte opdracht zijn verricht.

18.i Wanneer gebruik gemaakt wordt van muziek in audio visuele werken dienen hiervoor de juiste rechten afgedragen
te worden bij diegene bij welke de rechten liggen. Valentijn Studios vrijwaard zich van alle betrokkenheid mbt. het afdragen
van vergoeding tot de muziekrechten welke gebruikt worden in een audio visuele productie. Er wordt verwacht van
de opdrachtgever om zorg te dragen voor betalingen tot de rechthebbende. Valentijn Studios zal ten alle tijden haar cliënten
wijzen op deze maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden wanneer deze rechten niet afgekocht zijn.

GEHEIMHOUDING

Artikel 19.

19.a Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever verplicht de
opdrachtnemer zich ten aanzien van de AV productie waarop zijn werkzaamheden betrekking hebben,
zowel tijdens de duur daarvan als na afloop, alsook ten aanzien van al hetgeen bij de
opdrachtgever als van vertrouwelijke aard moet worden aangemerkt:
- aan derden geen mededelingen te doen,
- derden geen inzage te geven van bescheiden die aan zijn zorg zijn toevertrouwd dan wel die op andere
wijze in zijn bezit zijn gekomen.

TUSSENTIJDSE OPZEGGING, ONTBINDING

Artikel 20.

20.a De opdrachtnemer heeft het recht de met de opdrachtgever aangegane overeenkomst met
onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te doen eindigen indien de opdrachtgever
hem vóór of bij de aanvaarding van de opdracht een misleidend of verkeerd beeld van de
soort en de inhoud van de desbetreffende AV productie heeft gegeven.

20.b Elk van beide partijen heeft het recht de aangegane overeenkomst met onmiddellijke
ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien de wederpartij, na
ingebrekestelling weigert of niet in staat is zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

GESCHILLEN

Artikel 21.

21.a Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de
opdrachtgever, de daarvan deel uitmakende onderhavige algemene voorwaarden daaronder
begrepen, of van nadere overeenkomsten terzake, dan wel de tenuitvoerlegging daarvan,
tussen partijen of hun rechtverkrijgenden onder algemene of onder bijzondere titel mochten
ontstaan, zowel juridische als feitelijke, van welke aard ook, ook al worden zij slechts door één van
de partijen als zodanig aangemerkt, zijn onderworpen aan de rechtsmacht van de gewone
rechterlijke macht. Partijen blijven evenwel bevoegd hun geschil aan arbitrage te onderwerpen,
mits zij daartoe overeenkomen binnen 14 dagen nadat de meest gerede partij
zodanige arbitrage schriftelijk aan de wederpartij voorstelt.

SLOTBEPALING

Artikel 22.

22.a De in artikel 1 onder f), tweede zin opgenomen regel blijft gelden voor het geval in de algemene
of bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever bij het van kracht worden van de onderhavige
algemene voorwaarden geen bepalingen voorkwamen als in die zin bedoeld, doch zodanige
bepalingen er naderhand in zijn opgenomen. Mitsdien kan de opdrachtgever in zodanig geval
geen beroep doen op de desbetreffende later tot stand gekomen bepalingen van de eigen
algemene voorwaarden doch gelden dan en voor dat geval de desbetreffende bepalingen van de
onderhavige algemene voorwaarden.

© 2019 VALENTIJN STUDIOS